Jaarstukken 2018

Paragraaf lokale heffingen

Paragraaf lokale heffingen

Algemeen

Het totale pakket van gemeentelijke heffingen zijn gelegitimeerd met door de gemeenteraad vastgestelde belastingverordeningen en wettelijk vastgestelde tarieven. Voor de hoogte van de tarieven en leges gelden de volgende uitgangspunten:

  1. Voortzetten van gemaakte keuzes vanuit het verleden. Voorwaarde is dat de keuzes moeten voldoen aan het wettelijke toegestane;
  2. Maximale kostendekkendheid van tarieven en leges;
  3. De tarieven en leges, met uitzondering van enkele belastingen en de bouwleges, stijgen niet meer dan met de inflatiecorrectie (0,7% ten opzichte van 2017). (gemiddeld gewogen percentage voor de gemeentelijke loonkostenontwikkeling en prijzen van derden ((loonkosten 0,4% + prijzen derden 1%):2);
  4. Dit geldt uiteraard niet voor tarieven die wettelijk worden vastgelegd of waarbij via besluitvorming een ander afwijkend tarief is afgesproken;
  5. De verwerking van de kaders die door de raad zijn aangegeven in de Kadernota 2018.

Beleid

De uitvoering ten aanzien van de lokale heffingen en het overzicht op hoofdlijnen van diverse heffingen wordt onderstaand toegelicht. Het beleid over de lokale lasten is opgenomen in:

  • Diverse belastingverordeningen;
  • De nota kwijtscheldingsbeleid.
ga terug