Jaarstukken 2018

Paragraaf subsidies

Paragraaf subsidies

Algemeen

De gemeente verleent subsidies om bepaalde doelen te bereiken. De doelen zijn terug te vinden in de programmabegroting en in beleidsnota’s. De subsidieverlening moet voldoen aan de voorschriften van de Algemene wet bestuursrecht en de lokale regelgeving. Met een subsidie kunnen de kosten van een activiteit geheel of gedeeltelijk worden betaald.

Bestaand beleid

Voor het jaar 2018 is de lokale regelgeving vastgelegd in de volgende documenten:

  • Algemene subsidieverordening 2017;
  • Subsidieregeling 2018.

Per afzonderlijke subsidie worden de voorwaarden waaronder de subsidie wordt verleend, de verplichtingen van de subsidieontvanger en de wijze van betaling vastgelegd in een subsidiebesluit (beschikking). Waar mogelijk worden prestatieafspraken vastgelegd.

De gemeente Dronten kende in 2018 de volgende categorieën subsidie:

  • Basissubsidie;
  • Activiteitensubsidie.

Verstrekte subsidies 2018

In de onderstaande tabel zijn de verstrekte subsidies weergegeven.
De meeste activiteitensubsidies worden jaarlijks geïndexeerd. Indexering is echter geen automatisme. Een index wordt pas toegepast wanneer de gesubsidieerde instelling kan aantonen dat sprake is van loon- en prijsstijgingen die het toepassen van een index noodzakelijk maken. De hoogte van de index is maximaal de hoogte van het percentage van de loon- en prijsstijgingen van de subsidieontvanger.

Subsidies gemeente Dronten

Taakveld

Omschrijving

Realisatie 2017

Begroot 2018

Realisatie 2018

Communicatie

0.4

Nieuwjaarsbijeenkomst

4

0

4

Communicatie

0.4

100 jaar Zuiderzeewet

0

0

2

Cofinanciering LEADER

0.5

LEADER

0

300

0

Overige verkeersmaatregelen te land

2.1

Veilig Verkeer Nederland

0

20

0

Economische ontwikkeling Actieplan Centrum Dronten

3.1

o.a. Stichting DOES

170

187

150

Economische ontwikkeling algemeen

3.1

Internet Buitengebied

0

0

10

Bevordering recreatie en toerisme

3.4

VVV activiteiten

15

13

15

Onderwijsbegeleiding

4.3

Samenwerkingsverband WSNS

31

31

31

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)

4.3

Peuterspeelzaal- en schoolmaatschappelijk werk

528

515

551

Lokaal onderwijsbeleid

4.3

Incidentele projecten

23

23

22

Volwasseneneducatie

4.3

Taaltraining

53

52

49

Leerplichtwet

4.3

Plustrajecten Het Perron

0

0

37

Leerplichtwet

4.3

GGD Ziekteverzuimbegeleiding VO

10

0

21

Stimulering sport

5.1

Sportevenementen en -promotie

48

97

95

Brede impuls combinatiefunties-buurtsportcoach

5.1

De Meerpaal, Buurtsportcoaches

180

180

180

Beleidsontwikkeling welzijn, sport en cultuur

5.3

100 jaar Zuiderzeewet

15

15

15

Beleidsontwikkeling welzijn, sport en cultuur

5.3

Bijdrage aan evenementen

15

15

15

Beleidsontwikkeling welzijn, sport en cultuur

5.3

Basissubsidies verenigingen

23

28

28

Beleidsontwikkeling welzijn, sport en cultuur

5.3

Maatschappelijk fonds

0

5

5

Stimuleringsbudget overige maatschappelijke doelen

5.3

Bureau gelijke behandeling o.a.

31

33

31

Stimuleringsbudget Kunstprojecten

5.3

Lokale initiatieven

10

22

0

Kunst in openbare ruimte

5.3

Bijdrage aan evenementen

5

47

31

Openbare bibliotheken

5.6

Exploitatie bibliotheek en huisvesting

1.518

1.524

1.550

Stimuleringsbudget Ver. van Dorpsbelangen

5.7

Bijdrage aan dorpsactiviteiten

15

15

15

4 mei herdenking

5.7

Organiseren van de jaarlijkse dodenherdenking

10

10

10

Multifunctioneel centrum De Meerpaal Dronten

5.7

Exploitatie, rente en aflossing

3.189

3.233

3.233

Subsidie vluchtelingenwerk

6.1

Vluchtelingenwerk Midden-Nederland

20

20

25

Algemene voorziening Wmo MO (structureel)

6.1

o.a. MEE, OBD, Stg Onder Dak

263

564

560

Algemene voorziening Jeugd

6.1

Projecten jongerenwerk en verslavingszorg

38

49

31

Opvang asielzoekers en statushouders

6.1

Bibliotheek integratie activiteiten

0

0

5

Maatschappelijke Dienstverlening

6.1

MDF

410

404

404

Beleidsontwikkeling en -advisering kinderopvang

6.1

Peuteropvang

308

380

380

Centrum voor Jeugd en Gezin

6.2

Centrum Jeugd en Gezin

693

697

686

Toegang werkwijze preventie Jeugd

6.2

Bijdrage VVE Icare eenmalig

27

0

0

Wijk- en buurtbeheer

6.2

Buurtbemiddeling MDF

42

41

43

Armoedebeleid

6.3

MDF AMW/SR/SHV armoedebeleid

250

266

272

Uitvoering WWB Werkdeel

6.5

MDF SHV WWB-cliënten

76

76

76

Gestructureerd huishouden

6.71

Hospice huishoudelijke ondersteuning

50

0

12

Opvang en beschermd wonen Wmo

6.81

Inloopvoorziening Kwintes, Woonstart Vitree

93

402

274

Overige openbare gezondheidszorg

7.1

Gezonde leefstijl

0

85

85

Natuur- en milieueducatie

7.4

Boomplantdag

0

1

0

(Bedragen x € 1.000)

ga terug