Jaarstukken 2018

Balans per 31 december 2018 (voor bestemming van het resultaat)

5.2 Balans per 31 december 2018 (voor bestemming van het resultaat)

ACTIVA

Gemeente 31-12-2018

Gemeente 31-12-2017

Vaste activa

Immateriële vaste activa

- kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief

1.088.008

777.438

- bijdrage aan activa in eigendom van derden

11.754.626

11.967.092

Materiële vaste activa

- investeringen met economisch nut

38.679.004

38.474.610

- investeringen met economisch nut waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven

5.530.410

4.504.953

- investeringen in openbare ruimte met maatschappelijk nut

9.276.038

7.110.987

- erfpachtsgronden

215.258

234.981

Financiële vaste activa

- kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen

38.027

38.027

- leningen aan deelnemingen

1.039.000

1.384.500

- overige langlopende geldleningen

14.695.870

15.451.187

- overige uitzettingen (looptijd langer dan 1 jaar)

25.786.739

24.253.951

Vlottende activa

Voorraden

- onderhanden werk (bouwgronden in exploitatie)

28.117.176

29.549.552

Uitzettingen (looptijd korter dan 1 jaar)

- rekening-courantverhouding met het Rijk

8.783.856

16.903.578

- vorderingen op openbare lichamen

6.879.727

6.070.562

- overige vorderingen

4.548.493

3.392.349

Liquide middelen

- bank

847.432

779.465

Overlopende activa

1.486.846

3.368.724

Totaal vlottende activa

50.663.530

60.064.230

Totaal-generaal

158.766.510

164.261.956

PASSIVA

Gemeente 31-12-2018

Gemeente 31-12-2017

Vaste passiva

Eigen vermogen

- algemene reserve

56.594.128

49.613.827

- bestemmingsreserves

28.983.503

22.593.305

- gerealiseerd resultaat

9.535.143

21.065.009

Voorzieningen

- voorzieningen AD

31.716.871

30.901.640

- voorzieningen GB

0

0

Vaste schulden (looptijd langer dan 1 jaar)

- onderhandse leningen van Binnenlandse banken en overige financiële instellingen

21.778.148

24.213.440

- waarborgsommen

675.002

0

Vlottende passiva

Vlottende schulden (looptijd korter dan 1 jaar)

- overige schulden

2.071.253

5.529.340

- banksaldi BNG

0

0

Overlopende passiva

- overlopende passiva

7.069.110

9.560.310

- overlopende passiva (vooruitontvangsten rijksregelingen)

343.352

785.085

- éénmalige last (vakantiegeld ivm IKB)

0

0

Totaalbedrag opgenomen waartoe aan natuurlijke en rechtspersonen borgstellingen of garantstellingen zijn verstrekt

237.037.627

248.707.844

ga terug