Jaarstukken 2018

Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen

Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen

De gemeente Dronten heeft ongeveer 1.400 hectare aan openbare ruimte in beheer. Daarop vinden veel activiteiten plaats, zoals wonen, werken en recreëren. Daarvoor zijn veel kapitaalgoederen in de vorm van wegen, riolering, kunstwerken, groen, verlichting en gebouwen nodig. De kwaliteit van de kapitaalgoederen en het onderhoud ervan is bepalend voor het voorzieningenniveau en uiteraard de (jaarlijkse) lasten.
Het beleid van Dronten voor het onderhoud van kapitaalgoederen is onder meer opgenomen in de volgende nota’s:

ga terug