Jaarstukken 2018

WNT-verantwoording 2018

5.5 WNT-verantwoording 2018

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op gemeente Dronten van toepassing zijnde regelgeving: art. 1.2.1.c gemeenten.

Het doel van de WNT is het tegengaan van bovenmatige beloningen en ontslagvergoedingen bij instellingen in de (semi) publieke sector. In de WNT worden inkomens en ontslagvergoedingen van topfunctionarissen bij instellingen met een publieke taak, genormeerd en openbaar gemaakt. Jaarlijks worden de bezoldigingsnormen in een ministeriële regeling vastgesteld.

WNT-register

Het WNT-register bevat instellingen die onder de Wet normering topinkomens (WNT) vallen.
In het WNT-register staan de rechtspersonen die onder de WNT vallen, waaronder de gemeente Dronten. De volgende grondslag/ status is gepubliceerd:

Het bezoldigingsmaximum in 2018 voor gemeente Dronten is € 189.000. Dit geldt naar rato van de duur en/of omvang van het dienstverband. Voor leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking geldt een specifieke normering voor de eerste twaalf kalendermaanden, waarin de functie werd vervuld. Deze normering bestaat uit twee onderdelen:

  1. een maximum uurtarief;
  2. een individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum gebaseerd op het aantal kalendermaanden waarin is gewerkt.

Vanaf de 13e maand waarin de functie wordt vervuld, geldt de reguliere normering zoals die geldt voor leidinggevende topfunctionarissen met een dienstbetrekking.

  1. Bezoldiging topfunctionarissen
1a. Leidinggevende topfunctionarissen, gewezen topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling

bedragen x € 1

T. van Lenthe

D. Petrusma

L. van den Brink

R. Kool

Aanvang en einde functievervulling in 2018

01/05 – 31/12

01/01 – 31/12

01/09 – 31/12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

1,0

1,0

0,92

Dienstbetrekking?

ja

ja

ja

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

74.244

84.546

23.535

Beloningen betaalbaar op termijn

11.922

13.599

4.272

Subtotaal

86.166

98.145

27.807

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

126.863

189.000

57.909

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Totale bezoldiging 2018

86.166

98.145

27.807

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Aanvang en einde functievervulling in 2017

N.v.t.

01/01/17 – 31/12/17

N.v.t.

01/01/17-06/03/17

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

N.v.t.

1,0

N.v.t.

1,00

Dienstbetrekking?

N.v.t.

ja

N.v.t.

ja

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

81.446

21.884

Beloningen betaalbaar op termijn

12.618

2.966

Subtotaal

94.064

24.850

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

181.000

181.000

181.000

32.233

Totale bezoldiging 2017

94.064

24.850

1b. Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking in de periode kalendermaand 1 tot en met 12

2. Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen met of zonder dienstbetrekking

bedragen x € 1

D.G.C. van der Spek

Kalenderjaar

2018

2017

Periode functievervulling in het kalenderjaar (aanvang – einde)

01/01-28/02

01/03-31/12

Aantal kalendermaanden functievervulling in het kalenderjaar

2

10

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

Maximum uurtarief in het kalenderjaar

€ 182

€ 176

Maxima op basis van de normbedragen per maand

€ 38.200

€ 221.000

Individueel toepasselijke maximum gehele periode kalendermaand 1 t/m 12

€ 259.200

Bezoldiging

Werkelijk uurtarief lager dan het (gemiddeld) maximum uurtarief?

Ja

Ja

Bezoldiging in de betreffende periode

€ 36.720

€ 181.643

Totale bezoldiging gehele periode kalendermaand 1 t/m 12

€ 218.363

-/- Onverschuldigd betaald bedrag

N.v.t.

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

N.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

N.v.t.

3. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2018 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.

Bij de samenstelling van de in deze paragraaf opgenomen verantwoording uit hoofde van de WNT is de website van Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Wet normering topinkomens) als uitgangspunt gehanteerd.

ga terug