Jaarstukken 2018

Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing

Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing

In december 2017 is een geactualiseerde Nota Risicomanagement door de raad vastgesteld, waarin het beleid weerstandsvermogen en risicobeheersing is vastgelegd.
De risico’s worden halfjaarlijks geactualiseerd bij de begroting en de jaarstukken. Risico’s met een financieel gevolg zijn beoordeeld en opgenomen in de risico-inventarisatie van deze paragraaf. De risico’s zoals voorzien in deze Jaarstukken 2018 zijn geactualiseerd, mede op basis van de Begroting 2019.
Het weerstandsvermogen wordt gedefinieerd als “het vermogen van de gemeente Dronten om niet-reguliere kosten die onverwacht en substantieel zijn op te kunnen vangen teneinde de taken te kunnen voortzetten”. Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen weerstandscapaciteit en de risico’s waarvoor geen financiële maatregelen zijn getroffen en die van grote betekenis kunnen zijn op de financiële positie van de gemeente.

De paragraaf Weerstandsvermogen delen we op in de volgende onderdelen:

  • Weerstandscapaciteit;
  • Risico-inventarisatie;
  • Relatie benodigde en beschikbare weerstandscapaciteit;
  • Kengetallen BBV;
  • Interbestuurlijk toezicht (IBT).
ga terug