Jaarstukken 2018

Overzicht Overhead

Overzicht Overhead

Om de raad op eenvoudige wijze meer inzicht te geven in de totale kosten van de overhead voor de gehele organisatie en ook meer zeggenschap over die kosten te geven, wordt in het BBV voorgeschreven dat vanaf 2017 een apart overzicht moet worden opgenomen van de kosten van de overhead.
In de programma’s worden de kosten opgenomen die betrekking hebben op het primaire proces.

Kosten van de overhead

Om te kunnen vaststellen welke kosten verband houden met de sturing en ondersteuning van het primaire proces en zodoende gerekend kunnen worden tot de overhead, wordt een definitie van de overhead geïntroduceerd. De definitie voor overhead luidt: alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces.
Conform deze nieuwe voorschriften is de overhead centraal begroot en verantwoord in programma 0 onder het taakveld overhead (0.4).
De werkelijke baten en lasten van de salariskosten overhead wijken ten opzichte van de begroting na wijziging af met een bedrag van per saldo € 649.651.

Specificatie salariskosten overhead

2018

Leidinggevenden en managementondersteuning primair proces (hiërarchisch)

2.098.054

P&O/HRM

467.317

Facilitaire zaken en Huisvesting (inclusief beveiliging)

443.274

Informatievoorziening en automatisering (ICT)

1.246.134

Financiën, Toezicht en Controle gericht op de eigen organisatie

749.207

Juridische zaken

373.939

Bestuurszaken en bestuursondersteuning

419.638

Interne en externe communicatie m.u.v. klantcommunicatie

312.242

Informatiebeheer (DIV)

266.120

Inkoop (incl. aanbesteding en contractmanagement)

103.393

Toerekening GREX

-972.823

Overig (o.a. detacheringen, bovenformatief, programma Dienstverlening, wet banenafspraak)

844.137

Totaal

6.350.632

Overheadpercentage

De kosten van overhead kunnen worden uitgedrukt in een percentage als indicator voor de begroting. Deze indicator (zie ook onderdeel BBV indicatoren in programma 0) drukt de totale overheadkosten uit in het percentage van het totaal van de lasten exclusief toevoegingen aan reserves. In de BBV definitie wordt elke leidinggevende voor 100% toegerekend aan de overhead.
Daarnaast hanteren wij nog een andere indicator voor de overhead, namelijk die van de overheadkosten ten opzichte van de totalesalariskosten. In onderstaande tabel zijn de diverse onderdelen weergegeven die leiden tot dit percentage.

Overhead

2018

2018

Begroot

Realisatie

(na wijziging)

Salariskosten van medewerkers ondersteunende teams

8.100.000

6.400.000

(1)

Materiële overhead

6.000.000

6.700.000

(2)

Totale salariskosten

23.500.000

22.400.000

(3)

(1) salariskosten inclusief toerekening kosten aan GREX

(2) overhead niet zijnde salariskosten

(3) directe salariskosten aan de taakvelden en ondersteunende teams

ga terug