Jaarstukken 2018

Post onvoorzien

Post onvoorzien

In de begroting is een structureel bedrag opgenomen voor onvoorziene uitgaven. De hoogte van deze stelpost wordt bepaald door een bedrag per inwoner. Voor Dronten bedraagt het bedrag per inwoner € 3,50 (in totaal € 142.000). Het college is door uw raad gemachtigd om uitgaven te doen ten laste van de post onvoorzien tot een bedrag van € 15.000. In onderstaande tabel is benoemd waarvoor deze stelpost is gebruikt in 2018.
De werkelijke onvoorziene lasten wijken ten opzichte van de begroting na wijziging af met een bedrag van per saldo € 4.750 positief. Dit betreft het restant 2018 en maakt onderdeel uit van het rekeningsaldo.

Omschrijving

Datum

Begroot

Inzet 2018

Eenmalige verhoging representatiebudget

3-4-2018

-15.000

Project Meerpaalplein 3D-art 100 jaar Zuiderzeewet

24-4-2018

-15.000

Breed samengesteld platform modernisering lokale democratie

28-6-2018

-50.000

Buurtbarbecues

28-6-2018

-10.000

Huisvesting Biljart Centrum Dronten

1-7-2018

-15.000

Open dag gemeente Dronten

7-7-2018

-12.500

Multimediale voorstelling The Battle

31-7-2018

-500

Relatieconcert Orkest Koninklijke Luchtmacht

31-7-2018

-4.250

Verlening activiteitensubsidie 2018 Stichting projecten Torenbosje

9-10-2018

-10.000

Uitbreiding wirelessvoorziening (Wifi) in raadzaal

13-11-2018

-5.000

Stand post éénmalig onvoorzien 2018

4.750

+ = voordeel, - = nadeel

Er is in 2018 één claim gelegd op deze post onvoorzien hoger dan het grensbedrag van € 15.000, hetgeen niet valt binnen de grenzen van het mandaat van het college. Dit betreft een eenmalig door de raad vastgesteld werkbudget op de post onvoorzien voor het breed samengestelde platform modernisering lokale democratie (raadbesluit van 28 juni 2018, B18.0020211).

ga terug