Jaarstukken 2018

Overzicht gerealiseerde baten en lasten per taakveld

Overzicht gerealiseerde baten en lasten per taakveld

Overzicht baten en lasten per taakveld

Rekening

Primitieve Begroting

Begroting na wijzigingen

Rekening

Verschil

(x € 1.000)

2017

2018

2018

2018

2018

Lasten:

0.1

Bestuur

-2.448

-2.047

-2.274

-2.397

-123

0.10

Mutaties reserves

-6.559

-599

-22.134

-22.674

-540

0.11

Resultaat van de rekening van baten en lasten

-22.714

1.855

832

-9.535

-10.367

0.2

Burgerzaken

-1.502

-1.709

-1.804

-1.894

-90

0.3

Beheer overige gebouwen en gronden

-165

-530

-680

-511

169

0.4

Overhead

-13.355

-14.409

-14.690

-13.347

1.343

0.5

Treasury

-346

-3.138

-3.132

2.048

5.180

0.61

OZB woningen

-491

-

-

-

-

0.62

OZB niet-woningen

-

-478

-527

-536

-10

0.63

Parkeerbelasting

-

-

-

-

-

0.64

Belastingen Overig

-

-

-

-

-

0.7

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

-

-

-

-

-

0.8

Overige baten en lasten

-331

-124

13

-

-13

0.9

Vennootschapsbelasting (VpB)

-488

-

-

-257

-257

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

-1.857

-1.828

-1.866

-1.822

43

1.2

Openbare orde en veiligheid

-735

-931

-958

-1.176

-218

2.1

Verkeer en vervoer

-6.392

-10.343

-8.035

-7.839

196

2.2

Parkeren

-82

-37

-37

-35

2

2.4

Economische havens en waterwegen

-154

-191

-181

-185

-4

3.1

Economische ontwikkeling

-28

-

-1.330

-999

332

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

-1.267

-4.428

-818

-1.363

-545

3.3

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

-

-21

-114

-119

-5

3.4

Economische promotie

-

-

-

-

-

4.1

Openbaar basisonderwijs

-817

-714

-714

-687

27

4.2

Onderwijshuisvesting

-2.579

-1.931

-1.936

-2.083

-146

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

-2.908

-2.439

-2.458

-2.251

207

5.1

Sportbeleid en activering

-342

-264

-418

-428

-10

5.2

Sportaccommodaties

-3.152

-3.039

-3.159

-3.121

38

5.3

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

-266

-297

-321

-258

63

5.4

Musea

-89

-70

-

-

-

5.5

Cultureel erfgoed

-

-

-16

-108

-92

5.6

Media

-1.531

-1.534

-1.534

-1.560

-26

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

-9.304

-9.139

-9.741

-9.082

659

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

-1.723

-2.702

-3.587

-3.583

4

6.2

Wijkteams

-3.806

-4.011

-3.926

-3.833

93

6.3

Inkomensregelingen

-14.654

-12.893

-13.329

-13.426

-97

6.4

Begeleide participatie

-3.425

-1.892

-2.016

-1.790

226

6.5

Arbeidsparticipatie

-

-1.745

-1.923

-1.798

125

6.6

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

-5.793

-879

-879

-865

14

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

-1.116

-5.941

-5.805

-5.401

404

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

-9.879

-8.785

-10.518

-10.654

-136

6.81

Geëscaleerde zorg 18+

-

-100

-495

-423

72

6.82

Geëscaleerde zorg 18-

-1.063

-1.036

-1.069

-1.113

-43

7.1

Volksgezondheid

-878

-825

-855

-850

4

7.2

Riolering

-1.945

-2.113

-2.093

-2.104

-11

7.3

Afval

-3.792

-3.589

-3.663

-4.297

-634

7.4

Milieubeheer

-1.249

-1.185

-1.806

-1.805

1

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

-363

-353

-361

-359

2

8.1

Ruimtelijke ordening

-844

-916

-869

-663

206

8.2

Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

-2.458

-7

-1.534

-1.988

-454

8.3

Wonen en bouwen

-1.392

-1.331

-1.602

-1.581

21

Totaal lasten

-134.281

-108.688

-134.360

-138.753

-4.393

Baten:

0.1

Bestuur

-

-

-

68

68

0.10

Mutaties reserves

10.296

4.841

29.635

30.369

734

0.11

Resultaat van de rekening van baten en lasten

1.649

-

-

-

-

0.2

Burgerzaken

788

709

709

739

30

0.3

Beheer overige gebouwen en gronden

215

-

57

226

169

0.4

Overhead

735

620

575

285

-290

0.5

Treasury

4.076

6.498

6.498

991

-5.507

0.61

OZB woningen

7.764

7.706

5.308

5.460

151

0.62

OZB niet-woningen

1.245

1.491

3.888

3.703

-186

0.63

Parkeerbelasting

22

8

8

31

23

0.64

Belastingen Overig

1.388

1.390

1.380

1.431

51

0.7

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

54.306

55.377

56.929

57.344

415

0.8

Overige baten en lasten

223

16

16

-

-16

0.9

Vennootschapsbelasting (VpB)

-

-

-

-

-

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

126

102

154

155

1

1.2

Openbare orde en veiligheid

47

25

41

46

5

2.1

Verkeer en vervoer

1.762

2.810

245

381

137

2.2

Parkeren

8

2

2

11

9

2.4

Economische havens en waterwegen

-

-

-

-

-

3.1

Economische ontwikkeling

31

-

-

40

40

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

93

3.243

893

2.980

2.087

3.3

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

23

60

55

48

-6

3.4

Economische promotie

1.010

1.219

1.167

1.276

109

4.1

Openbaar basisonderwijs

80

77

77

98

22

4.2

Onderwijshuisvesting

16

6

6

13

7

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

1.228

726

828

857

30

5.1

Sportbeleid en activering

-

-

-

-

-

5.2

Sportaccommodaties

1.469

1.528

1.528

1.594

66

5.3

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

7

-

-

-

-

5.4

Musea

-

-

-

-

-

5.5

Cultureel erfgoed

-

-

-

-

-

5.6

Media

40

38

38

38

-

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

1.009

806

806

860

55

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

283

70

70

170

100

6.2

Wijkteams

74

-

56

56

-

6.3

Inkomensregelingen

11.510

9.911

10.715

10.806

91

6.4

Begeleide participatie

102

-

-

-

-

6.5

Arbeidsparticipatie

-

-

-

71

71

6.6

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

222

6

6

-

-6

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

500

660

660

430

-231

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

2

-

-

-

-

6.81

Geëscaleerde zorg 18+

-

-

801

801

-

6.82

Geëscaleerde zorg 18-

-

-

-

-

-

7.1

Volksgezondheid

-

-

-

-

-

7.2

Riolering

2.409

2.552

2.552

2.673

120

7.3

Afval

4.879

4.672

4.751

5.488

738

7.4

Milieubeheer

242

4

704

656

-48

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

384

320

375

347

-28

8.1

Ruimtelijke ordening

209

4

4

303

299

8.2

Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

22.400

46

1.534

6.144

4.610

8.3

Wonen en bouwen

1.408

1.146

1.291

1.764

473

Totaal baten

134.281

108.688

134.360

138.753

4.393

ga terug