Jaarstukken 2018

Paragraaf grondbeleid

Paragraaf grondbeleid

In dit onderdeel worden 5 invalshoeken van de grondexploitatie nader belicht:

  1. Visie op het grondbeleid in relatie tot te realiseren programma;
  2. Wijze waarop het grondbeleid wordt uitgevoerd;
  3. Analyse resultaat grondexploitatie 2018;
  4. Algemene inhoudelijke activiteiten gedurende het jaar 2018;
  5. Ontwikkelingen per complex.

Voor inzicht in het verloop van de boekwaarden en de reserves en voorzieningen grondexploitaties wordt verwezen naar de toelichting op de balans. Voor een nadere onderbouwing en toelichting wordt verwezen naar de bijlage Jaarverslag grondexploitatie 2018/Perspectiefnota 2019 horende bij deze jaarrekening.

In deze paragraaf worden de onderwerpen behandeld zoals voorgeschreven in het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Conform artikel 16 van het BBV bevat de paragraaf over het grondbeleid ten minste:

  1. een visie op het grondbeleid in relatie tot de realisatie van de doelstellingen van de programma’s die zijn opgenomen in de begroting;
  2. een aanduiding van de wijze waarop de gemeente het grondbeleid uitvoert;
  3. een actuele prognose van de te verwachten resultaten van de totale grondexploitatie;
  4. een onderbouwing van de geraamde winstneming;
  5. de beleidsuitgangspunten betreffende de reserves voor grondexploitaties in relatie tot de risico’s van de grondexploitaties.
ga terug