Jaarstukken 2018

Single Information Single Audit (SiSa)

5.6 Single Information Single Audit (SiSa)

Deze bijlage wordt sinds 2006 verplicht opgenomen in de jaarrekening, op basis van de gelijknamige Algemene Maatregel van Bestuur. Hierin wordt verantwoording afgelegd over de besteding van door het Rijk verstrekte specifieke uitkeringen. Voorheen werd daarover per uitkering afzonderlijk verantwoording afgelegd. Met het opnemen van deze bijlage in de jaarstukken wordt beoogd de verantwoording te vereenvoudigen, doordat een afzonderlijke controleverklaring achterwege kan blijven; deze wordt opgenomen in de accountantsverklaring over de jaarrekening.

De specifieke uitkeringen waarvoor in dit overzicht in 2018 verantwoording wordt afgelegd zijn:

  • OCW D9 - Onderwijsachterstandenbeleid 2011-2018 (OAB);
  • IenW E27B - Brede doeluitkering verkeer en vervoer SiSa tussen medeoverheden;
  • SZW G2 - Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 Participatiewet gemeentedeel 2018;
  • SZW G3 - Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (excl. levensonderhoud beginnende zelfstandigen) gemeentedeel 2018.

Voor de wijze waarop de SiSa-informatie in het jaarverslag moet worden opgenomen, heeft het Rijk een format en indicatoren vastgesteld. Op de volgende pagina’s treft u dit overzicht aan.ga terug