Jaarstukken 2018

Leeswijzer website

Leeswijzer

De gemeenteraad stelt elk jaar de begroting vast. Daarin staat een uitwerking van de beleidsvoornemens, de concrete activiteiten en de middelen die nodig zijn voor de uitvoering. Na afloop van het begrotingsjaar wordt in de jaarstukken door het college verantwoording afgelegd over het jaar.

Deze Jaarstukken 2018 zijn opgesteld in overeenstemming met de eisen van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) en de eisen zoals de financiële verordening van de gemeente Dronten deze stelt. De jaarstukken bestaan uit de volgende delen:

 1. Aanbieding;
 2. Jaarverslag, bestaande uit:
 • Programmaverantwoording;
 • Paragrafen;
 1. Jaarrekening, bestaande uit:
 • Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling;
 • Balans per 31 december 2018;
 • Toelichting op de balans;
 • Het overzicht van baten en lasten en de toelichting;
 • WNT-verantwoording 2018;
 • Single Information Single Audit (SiSa).

Opbouw jaarstukken

Aanbieding

In de aanbiedingsbrief gaan wij in op de gerealiseerde hoogtepunten van de politieke agenda 2018. Daarnaast wordt de financiële beschouwing gegeven op hoofdlijnen van de oorzaken die hebben geleid tot het jaarrekeningresultaat van 2018.

Jaarverslag

Programmaverantwoording

De gemeente Dronten kent 9 programma's (0 tot en met 8). Een programma is een geheel van activiteiten om de beoogde maatschappelijke effecten te bereiken. De programma's zijn verder onderverdeeld in taakvelden. In de programmaverantwoording wordt per programma aangegeven wat het programma inhoudt, wat de raad en het  college wilden bereiken, welke acties zijn ondernomen en wat het financieel resultaat is per programma inclusief de daarbij behorende analyse.

Paragrafen

In de afzonderlijke paragrafen wordt verslag gedaan van de beleidslijnen vastgelegd met betrekking tot een aantal overkoepelende onderwerpen. We hanteren de minimaal vereiste 7 paragrafen (verplichting BBV) met daarbij nog de paragrafen subsidies en informatisering.

Jaarrekening

De jaarrekening geeft een overzicht van de financiële situatie van de gemeente Dronten.

Weergave

In alle tabellen is de onderstaande notatie gehanteerd:

 • een positief saldo (overschot) is plus;
 • een negatief saldo (tekort) is een min;
 • Voordelen door lagere uitgaven of hogere inkomsten worden positief genoteerd;
 • Nadelen door hogere uitgaven of lagere inkomsten worden negatief neergezet.

Alle bedragen worden in 1000-tallen weergegeven, tenzij anders is aangegeven. Door deze weergave kan het voorkomen dat totalen een (minimale) afwijking laten zien.

ga terug