Jaarstukken 2018

Financiële hoofdlijnen

Ontwikkeling vermogenspositie

Analyse vermogenspositie 2018

Onze reserve- ofwel vermogenspositie bestaat uit de Algemene reserve en de Bestemmingsreserves van de gemeente. Eind 2017 was het totale vermogen € 93,3 miljoen afgerond.
Het rekeningresultaat 2018 op basis van baten en lasten (vóór mutaties in reserves) is € 1,8 miljoen (positief). Dit resultaat is het feitelijke saldo dat ten laste of ten bate komt van het eigen vermogen van de gemeente.
Het totale eigen vermogen, inclusief het gerealiseerd resultaat 2018, bedraagt per jaareinde 2018 € 95,1 miljoen afgerond. Daarmee is het eigen vermogen met 2% toegenomen. De gemeente Dronten heeft hiermee een robuuste vermogenspositie en kan hierdoor mogelijke negatieve resultaten in de toekomst eenvoudig binnen de gemeentelijke reserves opvangen.

Samengevat is dit als volgt aan te geven:

Ontwikkeling reservepositie 2018

(x 1.000)

Toevoegingen aan reserves 2018

22.674

Onttrekkingen uit reserves 2018

-30.369

Toename EV vanaf eind 2017

Gerealiseerde resultaat (na mutaties reserves)

9.535

Totaal eigen vermogen 31-12-2018

95.112

1.840

Voorstel bestemming resultaat

Het rekeningresultaat 2018 is € 9,5 miljoen positief. Het voorstel voor bestemming van dit voordelige resultaat is:

  • € 9,5 miljoen op basis van het restant rekeningresultaat 2018 toe te voegen aan de Algemene reserve.

Met deze Jaarstukken 2018 wordt gevraagd om € 1,4 miljoen aan financiële middelen over te hevelen naar 2019. De Begroting 2019 wordt hierop bij de Voortgangsrapportage 2019 aangepast. Dit voorstel hangt samen met de toevoeging van de € 9,5 miljoen aan de Algemene reserve bij deze Jaarstukken 2018 omdat bij de Voortgangsrapportage 2019 vanuit de Algemene reserve de benodigde € 1,4 miljoen voor overhevelingen weer wordt onttrokken.