Jaarstukken 2018

Paragraaf informatisering

Paragraaf informatisering

Informatiebeleidsplan 2017-2021

Het Informatiebeleidsplan (IBP) 2017-2021 is in 2017 door de Raad vastgesteld. In het nieuwe IBP is een andere thema-indeling gehanteerd. Vanaf 2017 werken we volgens de nieuwe thema's, daarom zijn de diverse activiteiten ingedeeld naar de nieuwe thema's.
Diverse projecten uit het IBP zijn gestart, alsook de interne herinrichting van de team informatiemanagement (IM).

Thema 1: Externe trends en ontwikkelingen

Omgevingswet
In 2018 is gestart met de implementatie van de Omgevingswet. De Directeur Vakgebied Ruimtelijk domein en Dienstverlening treedt voorlopig op als projectmanager. De algemene interne project planning is als volgt: Bewustwording 2018/2019, Proberen & Leren 2019/2020, Implementeren 2021.
Hoge inspanningsimpact van team IMF voor de Omgevingswet wordt verwacht in 2020 en in 2021.

Thema 2: Plaats, tijd en apparaat onafhankelijk werken

Pilot nieuwe werkplekken
De pilot nieuwe werkplekken heeft veel inzicht gegeven in de wensen van onze ICT-gebruikers. De resultaten zijn opgenomen in het rapport Visie en uitgangspunten nieuwe ICT-werkplekken, dat de raad op 29 november 2018 heeft vastgesteld.
Deze visie vormt de basis voor de ICT-werkplekvervanging die in de tweede helft van 2019 zal starten.

Aanbesteding telefonie
In 2018 is deze aanbesteding succesvol afgerond, zijn het beleid en implementatieplan opgesteld en goedgekeurd (na een positief advies van de OR) en begin 2019 zal de implementatie met hulp van een aantal opgeleide ambassadeurs plaatsvinden.

Thema 3: Informatieveiligheid

SOC

De dienst draait nog steeds conform uitvraag en is ook onderdeel van de totale aanbesteding IT Beheer. Wellicht dat de dienst dus bij een andere aanbieder terecht komt, maar is nog steeds geborgd.

Bewustzijn informatieveiligheid

Het in 2018 organisatie breed  uitgevoerde Informatieveiligheid bewustwordingsprogramma is afgerond met een door alle medewerkers in te vullen e-learning programma. Het totaal van resultaten is met het MT-breed geëvalueerd. De bevindingen hiervan en de noodzaak (audit verplichting) tot een continu aandacht / bewustwording informatieveiligheid maakt dat het in 2019 en volgende jaren structureel een vervolg krijgt.

Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Sinds 25 mei 2018 is de AVG van toepassing. Het register van verwerkingen is vanuit het door de VNG goedgekeurde format van de gemeente Amersfoort vastgesteld op ongeveer 400 verwerkingen, ruim 300 van deze verwerkingen zijn nu volledig ingevuld en gepubliceerd op de website van Dronten.  In 2018 is er daarnaast ook gewerkt aan het afsluiten van verwerkersovereenkomsten met de verschillende verwerkers, in het geval van nieuwe overeenkomsten, maar ook voor al lopende overeenkomsten. Dit proces zal ook nog doorlopen in 2019.

Thema 4: Gegevensmanagement

Luchtfoto’s

De 360 graden foto’s zijn succesvol geïmplementeerd. De foto’s worden jaarlijks geactualiseerd.

Thema 5: Doorontwikkeling afdeling informatiemanagement

Invoering governance

Er wordt gewerkt aan een doelarchitectuur en er is een begin gemaakt met portfoliomanagement. Dit laatste is tot stand gekomen door het aantrekken van een Portfolioregisseur (voorheen I-coördinator genoemd). Daarnaast is de Applicatiearchitect aangenomen en voor de procesarchitect is de wervingsprocedure nog niet afgerond.

Thema 6: Beheer informatiemanagement / regulier werk

Update Oracle 11 naar Oracle 12

De update aan het Centric platvorm is nagenoeg afgerond. Dit behelst het merendeel van de Oracle omgeving. De laatste Centric applicaties staan voor december gepland. Voor de niet Centric applicaties die op Oracle draaien staat Q1 2019 gepland. Dit is iets later dan verwacht, mede vanwege de drukte bij Centric vanuit de overheid op hun consultants.

IAM

Door de nodige herinrichting in diverse applicaties, als gevolg van de organisatieontwikkeling, wordt de implementatie van Identity and Access Management (IAM) in 2019 voortgezet.

Project digitaal archiveren

De aanbesteding bouwdossiers heeft plaatsgevonden, echter de opdracht is ivm te hoge inschrijvingen teruggetrokken. Het digitaliseren van de bouwdossiers wordt heroverwogen.
Het digitalisering van de milieudossiers is grotendeels afgerond en loopt door in 2019.

Hoge beschikbaarheid Mozard

Het hoog beschikbaar stellen van het Mozard zaaksysteem (24x7x365) is afgerond (back-up systeem). Het jaarlijks beheer en onderhoud is in 2018 incidenteel begroot en vanaf 2019 structureel opgenomen in de programmabegroting.

Thema 7: Organisatieontwikkelingen

Organisatieontwikkeling

De herinrichting van rollen en rechten in diverse applicaties is afgerond. De huidige netwerk mappenstructuur moet nog worden aangepast op basis van de nieuwe organisatie structuur. Deze activiteiten worden naar verwachting in het eerste kwartaal van 2019 uitgevoerd.

ga terug