Jaarstukken 2018

Bestuurlijke hoofdlijnen

Aanbiedingsnota

Aan de leden van de gemeenteraad,

Met genoegen bieden wij u de jaarstukken van 2018 aan. Het was een bijzonder jaar, waarin de raads- en collegeperiode 2014-2018 werd afgesloten en na de verkiezingen een nieuwe gemeenteraad en een nieuw college werd geïnstalleerd. Daarnaast werd in oktober 2018 afscheid genomen van burgemeester A.B.L. de Jonge en werd waarnemend burgemeester I.A. Bakker geïnstalleerd.

Het college is onder het motto ‘nieuwe verbindingen’ met energie begonnen aan de nieuwe bestuursperiode. Het nieuwe coalitieakkoord 2018-2022 met de concreet afgesproken ambities is geschreven en de lijnen uit dit akkoord zijn uitgewerkt in een collegeplanning. In deze periode wil het college samen met inwoners, instellingen en bedrijven optrekken om vanuit ieders rol en verantwoordelijkheid gezamenlijk de goede dingen voor Dronten te doen. Nieuwe verbindingen vraagt een andere houding van de gemeente; meer naar buiten gericht. Er zijn hiervoor in 2018 nieuwe participatietrajecten door het college gestart. In lijn met het coalitieakkoord zijn er het afgelopen jaar veel mooie resultaten geboekt voor onze inwoners, ondernemers en bezoekers. Een aantal hoogtepunten noemen we in deze aanbiedingsnota. De medewerkers in de ambtelijke organisatie hebben hier vanuit hun vakmanschap volop aan bijgedragen.

Financieel gezond

De gemeente Dronten is financieel gezond. Het jaar 2018 wordt afgesloten met een positief resultaat. Het weerstandsvermogen is uitstekend. Gelijktijdig zien we voor de nabije toekomst wel verschillende financiële uitdagingen op de gemeente afkomen. De bomen groeien niet tot aan de hemel. Het college doet haar uiterste best er voor te zorgen dat de financiële resultaten van de gemeente positief zullen blijven.    

Ondermijning en integriteit

De inspanningen van de gemeente op het gebied van ondermijning hebben in 2018 een vervolg gekregen. Er wordt nauw samengewerkt met het Regionaal Informatie- en Expertise Centrum Midden-Nederland (RIEC) en het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV). In 2018 is gewerkt aan de interne en externe bewustwording op gebied van ondermijning en integriteit. Er zijn bijeenkomsten georganiseerd over ondermijning  voor raadsleden en medewerkers van de gemeente en hen is het boek ‘De achterkant van Nederland’ aangeboden. Integriteit heeft een prominente plek gekregen bij het afleggen van de ambtseed voor nieuwe medewerkers.  

Dienstverlening

In december 2018 heeft de gemeenteraad de herijkte visie op dienstverlening vastgesteld. Deze visie is tot stand gekomen via participatie met verbonden partijen en het maatschappelijk middenveld. Er is een opleidings- en trainingsprogramma ontwikkeld voor de organisatie, waarin ook de relatie met Dronten Op Koers wordt benadrukt.

Huisvesting en het nieuwe werken

In 2018 is een traject gestart met de gemeentelijke organisatie en de gemeenteraad voor de ontwikkeling van de plannen voor renovatie van het gemeentehuis, waarbij het huidige pand wordt ontwikkeld tot een duurzaam, circulair en energieneutraal gemeentehuis. Deze renovatie is nodig omdat het gemeentehuis niet meer aansluit op de Arbonormen, het werkconcept niet past binnen de organisatievisie Dronten Op Koers en de doorontwikkeling van de dienstverlening naar inwoners, instellingen, ondernemers en verenigingen.

Aanjagen lokale economie

Er is in 2018 hard gewerkt aan het versterken van de lokale economie. Daarbij is breed ingezet op de sterke punten van Dronten en samenwerking gezocht met lokale en regionale partners, zoals de, Aeres Hogeschool en de provincie. Te denken valt hierbij aan de uitvoering van de SEA agenda, het marketingplan Dronten als Agrofood Innovatiepolder en de Poort van Dronten. In meer concrete zin is uitvoering gegeven aan de sociaal economische visie; de Retail visie is opgesteld. Hierbij wordt ingezet op het opstellen van actieplannen voor de winkelcentra in samenwerking met onze stakeholders. De SEA groepen Vitale Centra en Vrijetijdseconomie zijn opgericht. Er is een Uitvoeringsagenda Toerisme & Recreatie opgesteld. Door het aanstellen van de acquisiteur geven we verder invulling aan de ontwikkeling van onze bedrijventerreinen. De database lokale ondernemers is eind 2018 gelanceerd.

Ontwikkelingen sociaal domein

In het eerste halfjaar van 2018 zijn de transities sociaal domein 2015-2018 geëvalueerd en afgerond. Daarnaast zijn ook de financiële ontwikkelingen binnen het sociaal domein onderzocht door bureau Berenschot en is besloten scenario 2 als financiële vertaling voor de komende jaren te nemen. Op basis van deze evaluatie en de financiële ontwikkelingen is samen met de partners van de gemeente een maatschappelijke agenda opgesteld met vijf themaplannen. Gezamenlijk is dit gebruikt om tot een strategie voor het brede sociaal domein te komen, die in november door de gemeenteraad is vastgesteld. Hierin zijn de inwoners het uitgangspunt.  

Huisvesting studenten en arbeidsmigranten

In oktober van dit jaar is door de raad een budget beschikbaar gesteld voor het opstellen van een visie voor de gehele gemeente Dronten voor de toekomstige huisvesting voor studenten en arbeidsmigranten op basis waarvan toekomstbestendige keuzes gemaakt kunnen worden. Keuzes om de toenemende vraag naar woonruimte voor deze doelgroepen mogelijk te maken en tegelijkertijd het leef- en woonklimaat in bestaande woonwijken te handhaven en waar nodig te herstellen.

Ziekenhuis

In 2018 zijn we geconfronteerd met de sluiting van het ziekenhuis in Lelystad. In nauw contact met het ministerie, de provincie, de gemeente Lelystad en andere omliggende gemeenten is er zorg voor gedragen dat de zorg aan de inwoners van Dronten gecontinueerd kon worden. Daarnaast is een start gemaakt om samen met het ministerie, de provincie, de Flevolandse gemeenten en de GGD Flevoland na te denken over een regiovisie basis en acute zorg en inzet op 1e lijns zorg in Flevoland.

Omgevingswet

In 2018 is de gemeente begonnen met de opstart van de omgevingswet. Er is een programmamanager geworven en er heeft een organisatiebrede bewustwordingscampagne gelopen over de gevolgen van de omgevingswet op het reguliere werk. Daarnaast is aandacht besteed aan de rollen van raad, college en samenleving.

Bouwen en wonen

De woningbouwproductie komt in Dronten weer op gang. De vraag naar woningen neemt in alle prijscategorieën toe en dit heeft effect op de vraag naar ontwikkellocaties. Er zijn in 2018 voor verschillende projecten  contracten gesloten, zoals voor de Havenkade, De Hanzepoort en de Ferdinand in het Hanzekwartier en voor diverse grondgebonden woningprojecten in Het Palet en de Graafschap. Inmiddels zijn die projecten in aanbouw of de bouw start op korte termijn.

Duurzaamheid

De gemeente Dronten blijft zich op het gebied van duurzaamheid verder ontwikkelen. Begin 2018 is het klimaatbeleidsplan vastgesteld en in de loop van het jaar is de regisseur Duurzaamheid aangesteld. Er is 3 miljoen extra budget beschikbaar gesteld voor nieuwe duurzaamheidsleningen. Eind 2018 is de Structuurvisie Zon door de provincie vastgesteld, waardoor Dronten ontwikkelruimte voor zonneweides in het landelijk gebied heeft gekregen.  

Met deze jaarstukken zijn de vele inspanningen in cijfers en prestaties weergegeven.

College van burgemeester en wethouders

ga terug