Jaarstukken 2018

Overzicht van baten en lasten

5.4 Overzicht van baten en lasten

Het gerealiseerde resultaat volgend uit het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening

Voor een nadere specificatie van het gerealiseerde, nog te bestemmen resultaat van € 9,5 miljoen wordt verwezen naar de analyse van de gerealiseerde baten en lasten per programma in het jaarverslag. In het raadsvoorstel ter vaststelling van de Jaarstukken 2018 wordt aan een voorstel voor bestemming van het resultaat 2018 gedaan.

Lasten en Baten

Rekening

Primitieve begroting

Begroting na wijziging

Rekening

Verschil

(x € 1.000)

2017

2018

2018

2018

2018

Lasten

0

Algemeen bestuur

-4.947

-4.746

-5.265

-5.338

-73

1

Openbare orde en veiligheid

-2.592

-2.759

-2.825

-3.000

-175

2

Verkeer, vervoer en waterstaat

-6.625

-10.570

-8.251

-8.059

192

3

Economische zaken

-1.294

-4.449

-2.262

-2.481

-219

4

Onderwijs

-6.305

-5.083

-5.107

-5.022

85

5

Cultuur en recreatie

-14.684

-14.345

-15.191

-14.556

635

6

Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening

-41.455

-39.985

-43.547

-42.888

659

7

Volksgezondheid en milieu

-8.227

-8.065

-8.779

-9.415

-636

8

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

-4.694

-2.253

-4.004

-4.230

-226

Subtotaal Lasten

-90.823

-92.255

-95.231

-94.989

242

Baten

0

Algemeen bestuur

1.307

783

840

1.060

220

1

Openbare orde en veiligheid

173

127

195

201

6

2

Verkeer, vervoer en waterstaat

1.770

2.810

245

392

147

3

Economische zaken

147

3.303

948

3.068

2.120

4

Onderwijs

1.325

809

911

967

56

5

Cultuur en recreatie

2.526

2.371

2.371

2.493

122

6

Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening

12.692

10.646

12.307

12.334

27

7

Volksgezondheid en milieu

7.913

7.548

8.382

9.163

781

8

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

24.016

1.197

2.830

8.211

5.381

Subtotaal Baten

51.869

29.594

29.029

37.889

8.860

Subtotaal baten en lasten excl. algemene dekkingsmiddelen, overhead, onvoorzien, vennootschapsbelasting en mutaties reserves

-38.954

-62.661

-66.202

-57.100

9.102

Lasten Algemene dekkingsmiddelen

Bespaarde rente

-

-237

-231

-186

45

Dividenden

-56

-

-

-

-

Financieringsfunctie

-

-2.886

-2.886

1.610

4.496

Lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is

-

-

-

-

-

Overige Algemene dekkingsmiddelen

-278

-14

-14

625

639

Subtotaal Lasten

-334

-3.137

-3.131

2.049

5.180

Baten Algemene dekkingsmiddelen

Algemene uitkeringen

54.306

55.378

56.931

57.345

414

Dividenden

724

-

-

-

-

Financieringsfunctie

-

6.397

6.397

712

-5.685

Lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is

11.354

11.756

11.694

11.873

179

Overige Algemene dekkingsmiddelen

3.347

101

101

279

178

Subtotaal Baten

69.731

73.632

75.123

70.209

-4.914

Saldo baten en lasten Algemene dekkingsmiddelen

69.397

70.495

71.992

72.258

266

0.4

Overhead(Lasten)

-13.355

-14.409

-14.690

-13.347

1.343

0.4

Overhead(Baten)

735

620

575

285

-290

Saldo overhead

-12.620

-13.789

-14.115

-13.062

1.053

0.8

Onvoorziene uitgaven

-

-142

-5

-

5

0.9

Vennootschapsbelasting

-488

-

-

-257

-257

Totaalsaldo van baten en lasten (voor mutaties reserves)

17.326

-6.096

-8.332

1.840

10.172

0.10

Toevoegingen aan reserves

-6.559

-599

-22.134

-22.674

-540

0.10

Onttrekkingen uit reserves

10.296

4.841

29.635

30.369

734

Het geraamde c.q. gerealiseerde respectievelijk geanalyseerde resultaat (na mutaties reserves)

21.065

-1.855

-832

9.535

10.367

ga terug