Jaarstukken 2018

Programma 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Mutaties reserves programma 8

Mutaties reserves programma 8

Het verschil tussen de begroting (na wijziging) en het werkelijke saldo van baten en lasten voor de reserves bij dit programma is:

€ 14.683

Dit voordeel heeft als belangrijkste afwijkingen:

Bedragen

Voordeel/nadeel

Toelichting

€ -296.001

Nadeel

Lasten: Dit betreft de dotatie aan de bestemmingsreserve Bovenwijkse voorzieningen kostenverhaal € 278.395 en de bestemmingsreserve Bijdrage ruimtelijke ontwikkeling € 17.606. Zie ook de toelichting op het taakveld 8.1.

€ 310.684

Voordeel

Baten: Betreft de onttrekking aan de Bestemmingsreserve Niet afgesloten exploitaties (POC). Zie ook de nadere toelichting op taakveld 8.2 en in de paragraaf Grondbeleid.