Jaarstukken 2018

Programma 5 Sport, cultuur en recreatie

Mutaties reserves programma 5

Mutaties reserves programma 5

Het verschil tussen de begroting (na wijziging) en het werkelijke saldo van baten en lasten voor de reserves bij dit programma is:

€ -114.500

Dit nadeel betreft een hogere dotatie in de bestemmingsreserves van dit programma. De belangrijkste afwijkingen zijn de volgende:

Bedragen

Voordeel/nadeel

Toelichting

€ -122.000

Nadeel

Lasten: Betreft de dotatie aan de Bestemmingsreserve Speelplaatsen zoals opgenomen in het 'Speelruimteplan gemeente Dronten'.

€ 7.500

Voordeel

Overige kleine verschillen.