Jaarstukken 2018

Programma 5 Sport, cultuur en recreatie

Wat heeft dit gekost in 2018?

Wat heeft dit gekost in 2018?

Financieel sluit dit programma het jaar 2018 af met een resultaat van:

€ 754.000.

Dit is het totaalsaldo van baten en lasten voor dit programma ten opzichte van de begroting na wijzigingen (-/- is een nadelig resultaat).

Lasten en Baten

Rekening

Primitieve
Begroting

Begroting na wijziging

Rekening

Verschil

(x € 1.000)

2017

2018

2018

2018

2018

Lasten

5.1

Sportbeleid en activering

-342

-264

-418

-428

-10

5.2

Sportaccommodaties

-3.152

-3.039

-3.159

-3.121

38

5.3

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

-266

-297

-321

-258

63

5.4

Musea

-89

-70

-

-

-

5.5

Cultureel erfgoed

-

-

-16

-108

-92

5.6

Media

-1.531

-1.534

-1.534

-1.560

-26

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

-9.304

-9.139

-9.741

-9.082

659

Subtotaal Lasten

-14.683

-14.344

-15.189

-14.557

632

Baten

5.2

Sportaccommodaties

1.469

1.528

1.528

1.594

66

5.3

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

7

-

-

-

-

5.6

Media

40

38

38

38

-

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

1.009

806

806

860

55

Subtotaal Baten

2.525

2.372

2.372

2.493

121

0.10

Toevoegingen aan reserves (lasten)

-1.789

-94

-537

-652

-115

0.10

Onttrekkingen uit reserves (baten)

3.360

982

1.076

1.076

1

Resultaat programma 5

-10.587

-11.083

-12.279

-11.640

639

Hierna verklaren we per taakveld de afwijkingen tussen Begroting na wijziging 2018 en de werkelijkheid 2018. De belangrijkste afwijkingen (lasten en baten) per taakveld worden toegelicht. Als richtlijn hanteren we het grensbedrag van toelichting bij afwijkingen van € 50.000 en hoger.