Jaarstukken 2018

Programma 5 Sport, cultuur en recreatie

Sportbeleid en activering

Sportbeleid en activering

Sportbeleid

Op 22 februari 2018 is door de raad de 'Sportnota 2018-2021' vastgesteld. Wij zijn in dat jaar gestart met de 'Kopgroep'. Deze bestaat uit vertegenwoordigers van vooraanstaande sportaanbieders uit Dronten. Onder begeleiding van de beleidsadviseur Sport is deze groep een paar keer bij elkaar gekomen. Tijdens deze bijeenkomsten zijn afspraken gemaakt over de te behandelen thema's en de taakverdeling. Deze thema's (Lichamelijke & mentale gezondheid, Verbinden & ontmoeten en toekomstbestendige sportverenigingen) worden opgenomen in het uitvoeringsplan 2019. In het uitvoeringsplan is omschreven wat van de sportaanbieders en van de gemeente voor het jaar 2019 wordt verwacht. In februari 2019 is dit uitvoeringsplan gepresenteerd aan het college. Na vaststelling van het college is het plan onder sportaanbieders en overige betrokken organisaties verspreid.
Ook in 2018 hebben de buurtsportcoaches (BSC) in dienst bij De Meerpaal een grote bijdrage geleverd aan de uitvoering van het lokale sportbeleid. Zij zorgen voor een passend aanbod aan activiteiten voor alle doelgroepen in alle kernen van de gemeente Dronten. Zo is in Swifterbant in samenwerking met de huisarts een wandelgroep voor ouderen opgericht. Naast een sportieve en beweegfunctie heeft deze groep ook vooral een sociale functie waarbij ouderen hun sociale netwerk kunnen vergroten. Dat laatste geldt ook voor het project Move (F)it in Dronten waarbij mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt elkaar wekelijks in de sportzaal ontmoeten om onder begeleiding van een buurtsportcoach te sporten. Na afloop van de beweegactiviteiten wordt gezamenlijk een kop koffie gedronken.
Andere, in het oog springende en succesvolle, activiteiten van de BSC's zijn:

  • activiteiten op het Johan Cruyff Court voor alle leeftijdsgroepen;
  • (S)Cool Play&Kidsmix, activiteiten op het schoolplein;
  • de ColorJOGG, kleurige run voor kinderen met ruim 200 deelnemers;
  • (S)Coolsport, een sportkennismakingsproject voor basisschoolleerlingen;
  • Do It Dronten, een sportmarkt in de Meerpaal met zo’n 20 lokale sportaanbieders;
  • Pietengym, waar ruim 50 kinderen aan hebben meegedaan.