Jaarstukken 2018

Programma 5 Sport, cultuur en recreatie

Sportaccommodaties

Sportaccommodaties

5.2 Sportaccommodaties (Programmabegroting 2018: bestaande ontwikkelingen)

Nieuwbouw zwembad Overboord

Op 15 december 2016 heeft de raad besloten tot nieuwbouw van zwembad Overboord. Onderdeel van het besluit was de informatie over de te volgen aanbestedingsprocedure. In de periode medio november 2017 tot en met april 2018 is de Design, Build, Maintain en Operation aanbestedingsprocedure uitgevoerd die heeft geresulteerd in opdrachtverstrekking aan de combinatie Bouwgroep Dijkstra Draisma (BGDD) en Optisport.
Optisport is contractpartner voor het Maintain-deel van de opdracht voor het nieuw te realiseren zwembad en voor de risicodragende concessie beheer en exploitatie van het nieuwe zwembad, de bestaande buitenbaden en diverse binnensportaccommodaties.
BGDD is contractpartner voor de planontwikkeling en realisatie van het zwembad op basis van een Design & Build overeenkomst.
De onderliggende overeenkomsten zijn getekend en de opdracht vindt plaats binnen het door de raad aangegeven kredieten voor bouw en aanvullende duurzaamheidsmaatregelen. De combinatie heeft de plannen verder uitgewerkt en de omgevingsvergunning aangevraagd en deze is verleend. Het bouwterrein is bouwrijp gemaakt door de bouwcombinatie en de werkzaamheden zijn in december 2018 gestart.
De gebruiksklare oplevering is conform planning in februari 2020. Besloten is het zwembad te vernoemen naar (oud) burgemeester De Jonge.

Verduurzaming sportaccommodaties Dronten

In februari 2018 is de 'Sportnota 2018 – 2021' vastgesteld. Naar aanleiding van het verduurzamingsonderzoek en de aanbevelingen van het onderzoeksbureau wordt onderzocht of de bestaande duurzaamheidslening bij de SVn (Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten) ook voor sport kan worden ingezet. Dit is opgenomen in de 'Sportnota 2018-2021'.

Aanleg kunstgrasveld BAS Voetbal

In de zomer van 2018 heeft de aanleg van het kunstgrasveld bij BAS Voetbal te Biddinghuizen plaatsgevonden. Het veld is in het najaar van 2018 in gebruik genomen en begin januari 2019 officieel geopend.

Buitenzwembaden

Met de besturen van Dorpsbelangen Biddinghuizen en Dorpsbelangen Swifterbant zijn gesprekken gevoerd over de mogelijkheden tot inwonersparticipatie met betrekking tot de buitenbaden. In Biddinghuizen heeft dit geleid tot een concreet plan voor een toekomstbestendig zwembad De Alk. Voor het realiseren van de plannen is een aanvraag ingediend bij het fonds Leefbaarheid van de provincie Flevoland.

Nieuw onderkomen Biljart Centrum Dronten

De biljartvereniging Dronten heeft in september 2018 een nieuw onderkomen in gebruik genomen. Met een financiële bijdrage van de gemeente en met veel zelfwerkzaamheid door de biljartvereniging zelf is aan de Jupiterweg 20 een volwaardige biljartruimte gerealiseerd.

Intentieovereenkomst Hockeyvereniging MHC Flevoland

MHC Flevoland heeft de wens om een waterveld te realiseren op het Sportpark de West, Educalaan 17 te Dronten. Daarom hebben MHC Flevoland en gemeente Dronten een intentieovereenkomst afgesloten. Het doel van de overeenkomst was om te komen tot een haalbaar plan voor de ontwikkeling en de realisatie van een waterveld voor MHC Flevoland dat past binnen de financiële kaders van het beleidsplan 'Dronten in beweging', bestemmingsreserve sportaccommodaties 2018 - 2021.

Tribune voor Swift '64, afdeling voetbal

Swift '64 heeft een subsidieaanvraag ingediend voor het bouwen van een tribune. Het doel van deze tribune is om hun sociale functie verder uit te bouwen voor alle inwoners van Swifterbant. Middels deze tribune kunnen de bezoekers droog en uit de wind zitten en van de voetbalwedstrijden genieten. Hierbij is ook rekening gehouden met de toegankelijkheid voor minder mobiele mensen.

De subsidieaanvraag past binnen de inhoudelijke kaders van het gemeentelijk sportbeleid.  Door het bouwen van een tribune stimuleren we een hogere sportparticipatie onder alle inwoners, om zelfredzaamheid en levenskwaliteit van inwoners van Dronten te verhogen.