Jaarstukken 2018

Programma 5 Sport, cultuur en recreatie

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Ontwikkelingsplannen recreatie en toerisme

Door een gezamenlijke opdracht van gebiedspartners, zowel publiek als privaat, is een eerste aanzet gegeven om de haalbaarheid van een kabelbaan over het Veluwemeer te onderzoeken. Hierin was Dronten penvoerder. Geconcludeerd werd dat aanvullend (jaarrond) onderzoek en marktverkenning noodzakelijk is. Begin 2019 wordt hier naar verwachting een vervolg aan gegeven. Aanvullend: voor economische ontwikkeling van het gebied Flevo Funfields/Oostkant Dronten wordt verwezen naar programma 3.1.