Jaarstukken 2018

Programma 5 Sport, cultuur en recreatie

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

5.3 - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie (Programmabegroting 2018: nieuw beleid)

Cultuur

In 2018 zijn activiteitensubsidies Kunst en cultuur verleend aan de volgende organisaties:

 • Stichting XL Festival, voor het WijLand Festival in het Wisentbos;
 • Joy-4All voor theatershow 'Story of a King' in De Meerpaal;
 • Flevotruckerstour voor de truckerstour op Koningsdag;
 • Stichting Internationaal Zomerfestival voor de voorstelling 'Travelling in Baroque 2018';
 • Werkgroep digitalisering VLOD-archief voor het digitaliseren van de oude opnames van de Vereniging Lokale Omroep Dronten;
 • Stichting Geschiedschrijving Dronten voor de activiteit 'Het werk van kunstenaar Alfred van Werven in de gemeente Dronten' op de Open Monumentendagen 2018;
 • Harmonie Amor Musae voor de activiteiten 'Rijdend concert' en 'Open podium'";
 • Koor Crossfire voor een multidisciplinair optreden in De Meerpaal;
 • Harmonie Maris Sonores voor de activiteit 'Zingen onder de toren';
 • Droomevenementen voor een dansvoorstelling in winkelcentrum Suydersee (zie ook deze link).

Veel organisaties kunnen met de subsidie een deel van de kosten van een activiteit betalen. Vaak zijn er aanvullende inkomsten door sponsors, entreegelden of andere subsidieverleners. Van het subsidieplafond Kunst en cultuur 2018 van € 12.000 is € 10.960 besteed.
Het jaar 2018 was het eerste jaar van de twee jaren dat er een subsidieplafond is voor Kunst en cultuur op het Meerpaalplein. Van deze subsidie is gebruik gemaakt door:

 • Zanggroep Akkoord voor de activiteit 'Korenveld';
 • STADronten voor de activiteit 'Singer songwriter contest';
 • Centrum Amateurkunst Flevoland voor de activiteit 'Water wordt land', een voorstelling in het kader van 100 jaar Zuiderzeewet.

Van het subsidieplafond Kunst en cultuur op het Meerpaalplein 2018 van € 25.000 is in 2018 € 9.900 besteed.
Los van bovengenoemde subsidieplafonds is er een eenmalige subsidie van € 16.500 verleend aan De Meerpaal voor de activiteit 3D-Art op het Meerpaalplein.
In de maanden december 2017 en januari 2018 hebben we de inwoners van de gemeente Dronten gevraagd om deel te nemen aan een 'online' enquête over Theater De Meerpaal. Hiervoor is gebruik gemaakt van het nieuwe digitale platform 'Dronten.ikpraatmee.nl'. De resultaten van de enquête zijn eind januari 2018 beschikbaar gesteld. Zie ook de raadsbrief van 7 maart 2018.

Cultuureducatie

Cultuureducatie in het primair en secundair onderwijs wordt aangeboden door De Meerpaal Kunstwerkplaats. De Kunstwerkplaats heeft contact met alle scholen in Dronten, maar de inzet van cultuureducatie verschilt van school tot school. Jaarlijks zijn ongeveer 10.000 leerlingen betrokken bij cultuureducatie. De Kunstwerkplaats sluit aan bij de behoeften van de scholen en kan ook de leerkrachten ondersteunen. Cultuureducatie is niet alleen kennis maken met kunst en cultuur (van dans tot design), maar ook het verbeteren van de culturele competenties zoals maken, reflecteren en presenteren.
De Meerpaal Academie biedt ook buitenschoolse cultuureducatie (cultuuronderwijs in de vrije tijd). Hierbij is het streven om cultuureducatie te laten aansluiten bij andere sectoren, zoals zorg, sport en economie. Een voorbeeld hiervan is het project "Agefriendly Cultural Cities" waarvoor De Meerpaal een projectsubsidie zal ontvangen van het Fonds voor Cultuurparticipatie. De gemeente heeft deze subsidieaanvraag ondersteund.
De Meerpaal Academie levert ook begeleiding en advies aan de amateurkunstverenigingen in de gemeente. Dit kan bestaan uit het bieden van een podium of uit het trainen van vaardigheden. De Meerpaal kan de verenigingen ook betrekken bij cultuureducatie in het onderwijs. Hierdoor snijdt het mes aan twee kanten.
In 2017 heeft de cultuurmakelaar van De Meerpaal Academie een onderzoek uitgevoerd naar de amateurkunst in de gemeente. De uitkomsten van dit onderzoek zijn in 2018 gepresenteerd (zie de raadsbrief van 21 maart 2018). Het onderzoek geeft inzicht in de behoeften, ambities en knelpunten van de verenigingen.

Educatief project "100 jaar Zuiderzeewet"

In het jaar 2018 heeft De Meerpaal Kunstwerkplaats een eenmalige subsidie van € 15.000 ontvangen voor het project "Het verhaal van Dronten, 100 jaar Zuiderzeewet". Er is een educatief programma ontwikkeld voor de scholen. In samenwerking met de provinciale organisatie voor cultuureducatie Fleck is het programma opgenomen in het aanbod van de Culturele Haven. Hierdoor kon het project op 7 scholen worden aangeboden en in 43 klassen. In totaal hebben ongeveer 1075 leerlingen deelgenomen. Zij hebben in groepen gewerkt aan het maken van een animatiefilm over het verhaal van Dronten. Meerdere disciplines kwamen zo aan bod: beeldende kunst, muziek, theater en taal. Het programma blijft beschikbaar in de komende jaren, zodat het bereik nog groter kan worden.

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie (Programmabegroting 2018: bestaande ontwikkelingen)

Monument 100 jaar Zuiderzeewet

In het jaar 2018 is herdacht dat 100 jaar geleden de Zuiderzeewet werd aangenomen. Deze wet was het startsein voor het ontwikkelen van de IJsselmeerpolders. De provincie Flevoland zal in 2018/2019 een blijvende herinnering aan en een monument voor de Zuiderzeewet realiseren in de vorm van een landschapskunstwerk. Het landschapskunstwerk komt in de gemeente Dronten (hoek Spijkweg - Bremerbergweg). De provincie heeft kunstenaar Bob Gramsma geselecteerd voor het maken van het kunstwerk. In 2018 zijn er op de locatie van het kunstwerk twee bijeenkomsten geweest om de komst van de landschapskunst onder de aandacht te brengen. Bij de tweede bijeenkomst, op 14 november 2018, was minister Ingrid van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap aanwezig. Na de oplevering van het werk wordt de landschapskunst in eigendom overgedragen aan de gemeente Dronten. De gemeente is daarna (met ingang van het jaar 2020) verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud.

Basissubsidie

In 2018 hebben 70 verenigingen en stichtingen in de gemeente Dronten een basissubsidie ontvangen van 400 euro. Het 'verenigingsleven' organiseert een groot aantal, zeer diverse activiteiten voor inwoners. Hierdoor is er in de gemeente een breed palet aan mogelijkheden voor participatie, ontmoeting, vrije tijdsbesteding, ontspanning en ontwikkeling.

Maatschappelijk Fonds

In 2018 zijn maatschappelijke organisaties met een eenmalige subsidie ondersteund, die een noodzakelijke uitgave hebben, maar deze niet kunnen dragen. De rolstoellift in de bus van het Rode Kruis is vervangen, STADronten heeft nieuwe lichtkegels voor verkeersregelaars in gebruik genomen en de Ludgerustoren krijgt een stiltecentrum. Het fonds bedraagt per 1 januari 2018 € 20.000 en per 31 december 2018 € 10.308. Het budget wordt overgeheveld naar 2019.

Ontwikkeling MFG Swifterbant

In 2018 zijn de stedenbouwkundige en architectonische randvoorwaarden voor het MFC opgesteld. Daarnaast is in nauw overleg met alle bekende toekomstige gebruikers een Programma van Eisen (PvE) voor specifiek het MFC opgesteld. Ook voor de 22 huurwoningen en 8 specifieke zorgwoningen van Coloriet is een PvE opgesteld. Deze randvoorwaarden en PvE’s zijn gebruikt als basis voor de samen met OFW opgestarte architectenselectie. De architectenselectie zal in het voorjaar van 2019 worden afgerond. Verder is in 2018 de bestemmingsplanprocedure doorlopen, waarbij het bestemmingsplan door de raad in november is vastgesteld.

MFG fase 2 Biddinghuizen

De raad heeft begin 2018 de gewenste borgstelling voor de realisatie van het MFG (fase 2) verleend. De omgevingsvergunning is verleend in maart 2018 en is onherroepelijk. Het plan is verder in bestek gereed gemaakt en na de zomer aanbesteed. Vanwege prijsstijgingen in de bouw bleek een extra bezuinigingsronde noodzakelijk. Eventuele budgettaire gevolgen zullen mogelijk in het 2e kwartaal van 2019 aan de raad worden voorgelegd. Een realisatieovereenkomst is in concept gereed. In 2018 zijn beide geloofsgemeenschappen akkoord gegaan met de plannen voor MFG, fase 2 en is de protestantse gemeente Biddinghuizen eigenaar geworden van het gehele kerkgebouw. Over het toekomstige gemeenschappelijke gebruik van het voormalige katholieke deel van de Voorhof zijn afspraken gemaakt en is een bouwplan voor de verbouwing van dat gedeelte goedgekeurd. De ondergrond die benodigd is voor de realisatie van het multifunctionele gedeelte zal aan de gemeente worden overgedragen. Voor de realisatie van het gebouw zelf zal aan de Stichting MFG2 een opstalrecht worden verleend.